ຫົວຫນ້າພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 01 ຕຳແໜ່ງ

ສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດປະຈຳໂຕມາທີ່ ອີເມລ: fc@laseinehotels.comຫລື ສາມາດເຂົ້າມາຂຽນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ໂຮງແຮມເລີຍທີ່ຕັ້ງ

https://maps.app.goo.gl/KMz34NpbjXnaQ7AbA?g_st=iw

ສອບຖາມຂໍ່ມູນເພີ່ມຕີມ:ໂທ: 021 253 800 ວອດແອັບ: 020 9966 6360