⁠ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 03 ຕຳແໜ່ງ

ສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດປະຈຳໂຕມາທີ່ ອີເມລ: fc@laseinehotels.comຫລື ສາມາດເຂົ້າມາຂຽນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ໂຮງແຮມເລີຍທີ່ຕັ້ງ

ສອບຖາມຂໍ່ມູນເພີ່ມຕີມ:ໂທ: 021 253 800ວອດແອັບ: 020 9966 6360